O Firmie KalendariumRealizacjePrzetargiProduktKontakt
 
Informacja

W związku z likwidacją naszej spółki wszystkie telefony stacjonarne są zlikwidowane. Kontakt do Spółki drogą e-mailową: biuro@wodrol.com lub tel. kom. 694 404 950 - Likwidator Spółki M.Mateńko.

Informujemy, że przewidywany termin zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy to połowa grudnia 2015r. Zawiadomienia z podaniem terminu i miejsca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą wysyłane drogą pocztową w połowie listopada br.

Likwidacja firmy

Firma w likwidacji. Likwidatorem Spółki jest Prezes Mieczysław Mateńko.

o firmie

W dniu 1 kwietnia 1955 roku Minister Rolnictwa wydał Zarządzenie Nr 44 w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Wiertniczo-Studniarskiego, które po kilkukrotnych przekształceniach stało się Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL w Pruszkowie. Podstawowym profilem działalności Przedsiębiorstwa było w początkowym okresie wykonywanie odwiertów studziennych, prac melioracyjnych i hydrotechnicznych, a później budowa wodociągów, stacji uzdatniania wody, wykonawstwo kanalizacji sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków.

Na podstawie Ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę zostało przekształcone w lipcu 1991 roku w spółkę pracowniczą WODROL Pruszków SA, która na mocy umowy leasingowej ze Skarbem Państwa przejęła całość majątku istniejącego od 1955 roku przedsiębiorstwa państwowego. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na przełomie lat 80-90 i na początku lat 90 PZRW WODROL Pruszków, jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw działających w strukturze Zjednoczenia Budownictwa Wodnego i Melioracji w Warszawie, utrzymało się na rynku a obecny jego następca WODROL Pruszków SA z powodzeniem kontynuuje i poszerza działalność.

O dynamicznym rozwoju Spółki świadczą zarówno coroczne wzrosty wskaźników sprzedaży jak i ponad czterokrotny wzrost kapitału własnego.

Dorobek firmy jest imponujący. W okresie swego istnienia wykonano między innymi:
  • Ponad 1400 studni wierconych
  • Ponad 400 stacji uzdatniania wody
  • Blisko 2 500 kilometrów sieci wodociągowych
  • Ponad 120 kilometrów sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
  • Około 20 000 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • 7 oczyszczalni ścieków

W ostatnich latach Spółka specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych systemów odprowadzenia ścieków w oparciu o technologię kanalizacji próżniowej. W latach 2001-2004 WODROL Pruszków SA wykonała blisko 25 kilometrów kanalizacji w tym systemie.
W roku jubileuszu 50-lecia istnienia Spółka WODROL Pruszków SA brała udział w prestiżowej budowie największego w Europie Centrum Handlowego "MAXIMUS" w Wolicy pod Nadarzynem jako generalny wykonawca robót wodno-kanalizacyjnych i melioracyjnych.

powrót

WODROL Pruszków SA 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 10
NIP: 534-000-09-29, REGON: 012072042 KRS: 0000092075
KONTA BANKOWE: ING BŚK S.A. nr 661050192410000022 15571767, BGŻ O/W-wa nr 51203000451110000000300760
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005 Copyright by KlimoK